Basen Nord er et skole- og dagbehandlingstilbud for
normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer

Kontakt os på tlf. 7174 6767

Basens tilbud i Birkerød

Basen Nord er en afdeling af den selvejende, nonprofit fond, Basen, som udbyder skole- og dagbehandling på Østerbro i København, i Odense og i Birkerød.

Læs mere om Basen på Basens hjemmeside >>

Vores målgruppe er normalt- til højtbegavede børn og unge med særlige udfordringer, så som:

Skole- og Dagbehandling i Nordsjælland

Basen Nord tilbyder vi 5. til 10. klasse med fuld fagrække, og det er endvidere muligt at gå op til folkeskolens prøver; FP9 og FP10.

Vi vægter både det individuelle arbejde og gruppearbejde i klasserne, og formen og indholdet af undervisningen er altid tilpasset den enkelte elev.

Basen er VISO-leverandør

Som godkendt VISO-leverandør for Socialstyrelsen, yder Basen specialrådgivning og psykologiske udredninger i hele landet, på de mest specialiserede sager på børne-, social- og specialundervisningsområdet. Det gør vi indenfor målgrupperne autismespektrumforstyrrelser, svære og komplekse psykiske vanskeligheder samt opmærksomhedsforstyrrelser.

Læs mere >>
Læs mere >>
Læs mere >>
 • Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
 • Depression
 • Angst
 • OCD
 • PDA
 • Spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
 • Isolationsproblematikker & skolevægring
 • Andre psykiatriske vanskeligheder, herunder ADHD

Hverdagen på Basen Nord er opbygget med en klar struktur og forudsigelighed for eleverne. I behandlingen har vi fokus på at opbygge en tryg og tillidsfuld relation til eleven og vi lægger vægt på kommunikationstræning og problemløsning.

Vi arbejder bl.a. med psykoedukation, hvorigennem eleverne kan opnå en bedre selvforståelse og lære nogle gode mestringsstrategier i relation til deres individuelle udfordringer, samt et større kendskab til symptomer, udløsende og vedligeholdende faktorer.

Luk afsnit >>

Skole- og Dagbehandling
På Basen arbejder vi meget bevidst på at hverdagsstrukturen understøtter behandlingen, og medvirker til at stressreducere, minimere angstniveauet og skaber tryghed og overskuelighed for den enkelte elev. Hverdagsstrukturen bygger derfor på genkendelige traditioner og rutiner, som vi er meget bevidste om at gentage hver eneste dag.

Undervisningen starter kl. 8.20 hver dag. Kl. 9.00, efter 1. lektion, har vi et fælles morgenmøde, hvor dagens program for hele skolen gennemgås, og vi får drøftet hvordan morgenen er forløbet med den enkelte elev. Dette giver et godt blik på hvordan vi bedst kan hjælpe de unge igennem dagen, og gør samtidig dagen forudsigelig og overskuelig for eleverne.

Undervisningen tilrettelægges ud fra principperne om synlig læring, således at der er en helt klar struktur for den enkelte lektion, hvor det er tydeligt hvad man skal og hvornår.

Luk afsnit >>

Basen deltager ligeledes i VISO’s særlige udviklings- og opkvalificeringsforløb vedrørende bekymrende skolefravær/skolevægring.

VISO’s centrale enhed er placeret i Odense under Socialstyrelsen. De har indgået kontrakter med et netværk af leverandører, som råder over de specialister, der vurderes at have nogle af de bedste faglige kompetencer inden for specialrådgivning og udredning på det sociale område. Der er lagt særlig vægt på specialisternes specialiserede viden og erfaring med målgruppen og med metoder, værktøjer og udredningsmetoder.

Om VISO

VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område og i specialundervisningen. Organisatorisk er VISO placeret under Socialstyrelsen.​​ VISO rådgiver i de mest specialiserede sager på socialområdet og specialundervisningsområdet.

Formålet med VISO er at bistå kommuner, borgere og kommunale, regionale og private tilbud med vejledende rådgivning og udredning i de mest specialiserede og komplicerede sager på det sociale område og specialundervisningsområdet. Rådgivning og udredning gennem VISO er gratis

Læs mere om VISO på Socialstyrelsens hjemmeside.

Luk afsnit >>

Basen Nord

Vi har fokus på vores lokale forankring og prioriterer gode kontakter i foreninger, erhvervsliv samt kulturliv i lokalområdet, mhp. etablering af undervisningsforløb med lokale idrætsforeninger, musiklærere, det lokale politi, museer og ikke mindst praktikforløb hos lokale håndværkere, institutions- og forretningsliv.

Besøg os

Alle er velkomne til at komme på et uforpligtende besøg på Basen Nord, når blot det er aftalt med afdelingslederen. Det er ofte rart at komme ind og se skolen, møde underviserne og danne sig sit eget indtryk af stemningen og dagligdagen på Basen Nord.

Du kan kontakte Basen Nords sekretær Michala Schlichter Jespersen på telefonnummer 7174 6767, eller via mail til msj@basen.dk og aftale et besøg.

Visitation

Visitation til et skole- og dagbehandlingstilbud varierer lidt fra kommune til kommune, men går typisk via egen sagsbehandler eller UU-vejleder.

Sagsbehandler vil som regel først kontakte Basen telefonisk, for at høre om der er plads, og om barnet/den unge vil passe ind i den eksisterende elevgruppe. Herefter sender sagsbehandleren sagen til det interne visitationsudvalg i den pågældende kommune, medmindre et skole-/dagbehandlingsforløb allerede er blevet bevilliget.

Hvis visitationsudvalget peger på Basen, vil sagsbehandleren sende de relevante sagsakter til os, på baggrund af hvilke det vurderes om barnet/den unge vil profitere af, og være velanbragt hos os.

Basen tager imod børn og unge fra hele hovedstadsområdet og hele region Sjælland.

Skoledagen starter

På Basen Nord møder eleverne ind på skolen mellem kl. 8.00 og 8.15. I dette tidsrum afholder underviserne det daglige morgenmøde på lærerværelset, hvilket betyder at eleverne i ro og mag kan finde sig til rette i deres klasselokaler. Dette tidsrum bruger eleverne måske på at sidde med deres computer, en bog, et puslespil eller strikketøj. Måske mødes de med deres kammerater i et af Basens ungemiljøer, laver sig en kop te i kantinen eller nyder roen i et af Basens stillerum, inden dagen går i gang.

Kl. 8.15 mødes eleverne af deres undervisere, der ønsker dem godmorgen og følger dem ind i klasserne. De første 15 minutter af undervisningen er der morgenmøde, hvor eleverne forberedes på dagens program, eventuelle ændringer dertil og man har mulighed for at fortælle om, hvordan ens morgen er forløbet.

Færre elever og flere undervisere

På Basen har eleverne mulighed for at tage de samme fag, som man har i den ordinære folkeskole. I modsætning til den ordinære folkeskole, er der på Basen færre elever i klasserne og flere undervisere i hver klasse ad gangen. Dette betyder at den enkelte elev kan få lige netop den hjælp, støtte og undervisning, som hun/han har behov for.

Hver lektion er af 45 minutters varighed, og mellem de forskellige lektioner har eleverne en pause. I pauserne tilbydes eleverne forskellige aktiviteter, f.eks. en gåtur, et måltid, at spille et spil, forskellige kreative aktiviteter, boldspil, puslespil og lignende. Der er også plads til at man kan tage en pause, hvor man får lov at være alene på sin plads i klassen, og bruge lidt tid på sin telefon eller computer, lægge et puslespil, læse i en bog eller lave noget andet, hvis man har behov for det. Al undervisning og pauser tilpasses den enkelte elevs behov.

Sociale aktiviteter og arrangementer

På Basen Nord vægter vi det sociale sammenhold meget højt, og vi øver det at være sociale sammen. Det gør vi bl.a. ved at tage på ture ud af huset eller ved at holde overnatnings- eller gamer-arrangementer, pizzaaftener og lignende aktiviteter på skolen.

Hvad er dagbehandling?

Dagbehandling er for børn og unge med særlige behov, hvis udfordringer betyder at de ikke kan indgå i almenskolen. Det er en foranstaltning under Servicelovens §52, hvorfor visitation til Basen foregår via sagsbehandleren.

Et dagbehandlingstilbud som Basen følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven i forhold til antal undervisningstimer, hvad eleverne skal undervises i mv., dog under individuel hensynstagen til den enkelte elev. Eleverne bliver altså undervist i fag som dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk, fysik/kemi, naturfag osv. af uddannede linjefagslærere sideløbende med behandlingsindsatsen. Ligesom i den almene folkeskole har eleverne på Basen også mulighed for at gå til eksamen i FP9 og FP10.

Et dagbehandlingstilbud er ikke en specialskole

Basen er et skole- og dagbehandlingstilbud med både undervisning, special- og socialpædagogisk støtte for sårbare og udsatte børn og unge, med vanskeligheder indenfor bl.a. autisme, angst, depression, OCD, spiseforstyrrelser, skolevægring og lignende vanskeligheder.

Dagbehandling handler bl.a. om at hjælpe eleverne til at udvikle strategier til at håndtere deres individuelle udfordringer, i et tempo som er tilpasset den enkelte. Dette kan f.eks. indebære at eleven hjælpes til at udvikle strategier til at kunne indgå i sociale fællesskaber, til at håndtere udfordringer relateret til en specifik forstyrrelse eller diagnose eller at komme tilbage til en hverdag hvor man fungerer i skolen.

Vi har psykologer på alle vores afdelinger, men behandlingen skal ikke forstås som et terapeutisk forløb. Behandlingen indgår som en del af hverdagen på Basen: som en del af undervisningen, pauserne, de sociale aktiviteter, den understøttede undervisning, i samtalerne ved siden af undervisningen osv.

Du kan læse mere om hvordan en skoledag på Basen kan se ud, her på siden.

Er Basen en privat skole?

Ja og nej. Basen er ikke en privat grundskole, der erstatter den kommunale folkeskole. Basen er et privat dagbehandlingstilbud, der også indeholder undervisning, men er funderet i en behandlingsmæssig tilgang. Vi er organiseret som en selvejende, nonprofit fond og er ikke en kommunal instans. Behandlingsindsatsen kvalitetssikres af socialtilsynet og der føres undervisningstilsyn af den kommune hvori tilbuddet er placeret.

Kan man selv indmelde sit barn på Basen?

Nej, det kan man desværre ikke. Selve visitationen varetages af den kommune man bor i, fx af den kommunale sagsbehandler – ofte i samarbejde med skolepsykologen fra PPR. Man er dog altid meget velkommen til at komme på besøg og se om Basen kunne være en god mulighed for ens barn.

Skal man selv betale noget?

Nej, man skal ikke selv betale for sit barns skolegang på Basen. Lovgrundlaget for skole/dagbehandling er folkeskoleloven ift. undervisning på skoleområdet – i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 5 samt serviceloven ift. behandlingsindsatsen, § 52, stk. 3.

Har eleverne på Basen mange problemer og udfordringer?

De fleste af Basens elever er normaltbegavede og har gode kognitive evner. Mange har tidligere gået i den almene folkeskole/privatskole, og størstedelen får en rigtig god afgangsprøve efter 9. eller 10. klasse. På Basen er der god plads til den enkelte elev og vi har færre elever og mange flere voksne samt rigtig gode og rolige rammer.

Jeg ved ikke om det er skole/dagbehandling, specialskole eller et helt 3. tilbud, der vil være det rigtige for mit barn. Hvordan finder jeg ud af det?

Basen er i lighed med andre skole/dagbehandlingstilbud en dyr foranstaltning for kommunen. Med andre ord vil dit barn ikke blive indskrevet, hvis ikke han/hun har det behov. For at finde ud af om vores skole/dagbehandling er for lidt eller for meget – så kom og besøg os, og tag en helt uforpligtende samtale med os omkring det du står i – måske kan vi guide og vejlede dig om andre tilbud, hvis ikke Basen er det rigtige for dit barn.

Mød Carl Emil, en tidligere elev på Basen Dagbehandling

Carl Emil har ADHD og startede på Basen Dagbehandling i 2012. Hør ham fortælle om hvordan det var at gå på Basen, hvor han fik de succesoplevelser i skolen, som han ikke tidligere havde oplevet.

I videoen møder du også Carl Emils mor, Susanne, som fortæller om hvordan Basen har hjulpet hendes søn, som nu studerer på Københavns Mediegymnasium.

Mød Basen Nords personale

Nadia Kræmer Lützhøft
Nadia Kræmer LützhøftFaglig chef - vikarierende afdelingsleder
+45 7174 0979
nlu@basen.dk
Charlotte Austad
Charlotte AustadAfdelingsleder
+45 7174 1185
cau@basen.dk
Frederik Dalsgaard Larsen
Frederik Dalsgaard LarsenSouschef
+45 7174 8178
fdl@basen.dk
Michala Schlichter Jespersen
Michala Schlichter JespersenSekretær
+45 7174 6767
msj@basen.dk
Philip Jonsson
Philip JonssonBehandler/underviser
+45 3148 3233
pjo@basen.dk
Nikolaj Løvendahl Iversen
Nikolaj Løvendahl IversenBehandler/underviser
+45 4292 7523
niv@basen.dk
Susanne Bjørndal Olsen
Susanne Bjørndal OlsenBehandler/underviser
+45 7174 8154
sol@basen.dk
Steffan Svane Carlsen
Steffan Svane CarlsenBehandler/underviser
+45 7196 3101
kme@basen.dk
Iben Møller Elskær
Iben Møller ElskærBehandler/underviser
+45 7174 6670
iel@basen.dk
Anders Krey
Anders KreyBehandler/underviser
+45 2444 2673
akr@basen.dk
Mette Yde Andersen
Mette Yde AndersenBehandler/underviser
+45 2255 0058
man@basen.dk
Lisbeth Rathsach
Lisbeth Rathsach Behandler/underviser
+45 2856 6970
lra@basen.dk
Max Oliver Sander Melby
Max Oliver Sander MelbyBehandler/underviser
+45 5192 1414
mme@basen.dk
Manja Elisa Søgaard Hannibal
Manja Elisa Søgaard HannibalBehandler/underviser
+45 7174 9981
mas@basen.dk
Maria Spittau Dupont
Maria Spittau DupontBehandler/underviser
+45 3177 2420
mdu@basen.dk
Anders Ørneborg Andersen
Anders Ørneborg AndersenBehandler/underviser
+45 7174 9949
ano@basen.dk
Signe Tambour
Signe TambourUnderviser
sta@basen.dk
Sanne Koblauch
Sanne KoblauchBehandler/underviser (barsel)
+45 2513 9414
sko@basen.dk
Shadi Angelina Bazeghi
Shadi Angelina BazeghiBehandler/underviser
+45 2093 1416
sba@basen.dk
Hanna Gramsbergen
Hanna GramsbergenBehandler/underviser
+45 7174 9948
hag@basen.dk
Mikkel Kølkær
Mikkel KølkærUnderviser
mko@basen.dk
Bjarne Bremholm
Bjarne BremholmUnderviser
bbr@basen.dk
Pernille Kofod Løvenhøj
Pernille Kofod LøvenhøjFamiliebehandler
+45 7174 2374
pkl@basen.dk
Louise Filholm Kjærgaard
Louise Filholm KjærgaardPsykolog
+45 7174 9344
lok@basen.dk
Lærke Nybo
Lærke NyboPsykolog
+45 7174 9869
lan@basen.dk
Sille Jensen
Sille JensenKok
+45 9386 1760
sij@basen.dk

Basens ledelse

Mette Tellerup Larsen
Mette Tellerup LarsenDirektør
+45 9340 9053
mte@basen.dk
Brian Olsen
Brian OlsenØkonomichef
+45 2121 2133
bro@basen.dk
Nick Greve Hansen
Nick Greve HansenHR-chef
+45 3014 2187
nih@basen.dk
Nadia Kræmer Lützhøft
Nadia Kræmer LützhøftFaglig chef
+45 7174 0979
nlu@basen.dk

Kontakt Basen Nord

Du er velkommen til at kontakte os med alle spørgsmål. 

  Basen Nord

  Søndervangen 51
  3460 Birkerød

  Tel.: +45 7174 6767
  Mail: info@basen.dk

  CVR: 26526205

  Find vej til Basen Nord