Basen Nord er et skole- og dagbehandlingstilbud for
normaltbegavede børn og unge med særlige udfordringer

Kontakt os på tlf. 7174 6767

Basens tilbud i Birkerød

Basen Nord er en afdeling af den selvejende fond, Basen, som udbyder skole- og dagbehandling samt STU på Østerbro i København, i Odense og i Birkerød.

Læs mere om Basen på Basens hjemmeside >>

Vores målgruppe er normalt- til højtbegavede børn og unge med særlige udfordringer, så som:

Skole- og Dagbehandling i Nordsjælland

Basen Nord tilbyder vi 5. til 10. klasse med fuld fagrække, og det er endvidere muligt at gå op til folkeskolens prøver; FP9 og FP10.

Vi vægter både det individuelle arbejde og gruppearbejde i klasserne, og formen og indholdet af undervisningen er altid tilpasset den enkelte elev.

STU, EUA & EGU i Nordsjælland

Læs mere om STU og EUA på www.basenstu.dk

EUA (Erhvervs- og UddannelsesAfklaring) er et uddannelsesforløb på 1 år, og indholdet er identisk med STU.

STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er en 3-årig ungdomsuddannelse for studerende under 25 år med særlige behov. 

Læs mere >>
Læs mere >>
Læs mere >>
 • Autismespektrumforstyrrelser (ASF)
 • Depression
 • Angst
 • OCD
 • PDA
 • Spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd
 • Isolationsproblematikker & skolevægring
 • Andre psykiatriske vanskeligheder, herunder ADHD

Hverdagen på Basen Nord er opbygget med en klar struktur og forudsigelighed for eleverne. I behandlingen har vi fokus på at opbygge en tryg og tillidsfuld relation til eleven og vi lægger vægt på kommunikationstræning og problemløsning.

Vi arbejder bl.a. med psykoedukation, hvorigennem eleverne kan opnå en bedre selvforståelse og lære nogle gode mestringsstrategier i relation til deres individuelle udfordringer, samt et større kendskab til symptomer, udløsende og vedligeholdende faktorer.

Luk afsnit >>

Skole- og Dagbehandling
På Basen arbejder vi meget bevidst på at hverdagsstrukturen understøtter behandlingen, og medvirker til at stressreducere, minimere angstniveauet og skaber tryghed og overskuelighed for den enkelte elev. Hverdagsstrukturen bygger derfor på genkendelige traditioner og rutiner, som vi er meget bevidste om at gentage hver eneste dag.

Undervisningen starter kl. 8.20 hver dag. Kl. 9.00, efter 1. lektion, har vi et fælles morgenmøde, hvor dagens program for hele skolen gennemgås, og vi får drøftet hvordan morgenen er forløbet med den enkelte elev. Dette giver et godt blik på hvordan vi bedst kan hjælpe de unge igennem dagen, og gør samtidig dagen forudsigelig og overskuelig for eleverne.

Undervisningen tilrettelægges ud fra principperne om synlig læring, således at der er en helt klar struktur for den enkelte lektion, hvor det er tydeligt hvad man skal og hvornår.

Luk afsnit >>

Uddannelsen er individuelt tilrettelagt med udgangspunkt i den studerende udfordringer, kvalifikationer og interesser. Der er fokus på, at den studerende opnår personlige, sociale og faglige kompetencer.

Den studerendes uddannelsesplan udarbejdes sammen med den studerende og eventuelt pårørende. På STU har man mulighed for at tage 10. klasses eller Hf-enkeltfag, følge en af vores erhvervsrettede linjer, samt for at komme i intern eller ekstern erhvervspraktik.

Et EUA-forløb kan foranstaltes efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) § 32 eller Lov om aktiv social politik § 46. Her lægges ligeledes vægt på den unges personlige, faglige og sociale udvikling og på at skabe rum for udvikling.

Luk afsnit >>

Basen Nord

Vi har fokus på vores lokale forankring og prioriterer gode kontakter i foreninger, erhvervsliv samt kulturliv i lokalområdet, mhp. etablering af undervisningsforløb med lokale idrætsforeninger, musiklærere, det lokale politi, museer og ikke mindst praktikforløb hos lokale håndværkere, institutions- og forretningsliv.

Besøg os

Alle er velkomne til at komme på et uforpligtende besøg på Basen Nord, når blot det er aftalt med afdelingsleder Mette Madsen. Det er ofte rart at komme ind og se skolen, møde underviserne og danne sig sit eget indtryk af stemningen og dagligdagen på Basen Nord.

Du kan kontakte Basen Nords sekretær Lisa Højer Larsen på telefonnummer 7174 6767, eller via mail til lla@basen.dk og aftale et besøg.

Visitation

Visitation til et skole- og dagbehandlingstilbud varierer lidt fra kommune til kommune, men går typisk via egen sagsbehandler eller UU-vejleder.

Sagsbehandler vil som regel først kontakte Basen telefonisk, for at høre om der er plads, og om barnet/den unge vil passe ind i den eksisterende elevgruppe. Herefter sender sagsbehandleren sagen til det interne visitationsudvalg i den pågældende kommune, medmindre et skole-/dagbehandlingsforløb allerede er blevet bevilliget.

Hvis visitationsudvalget peger på Basen, vil sagsbehandleren sende de relevante sagsakter til os, på baggrund af hvilke det vurderes om barnet/den unge vil profitere af, og være velanbragt hos os.

Basen tager imod børn og unge fra hele hovedstadsområdet og hele region Sjælland.

Skoledagen starter

På Basen Nord møder eleverne ind på skolen mellem kl. 8.00 og 8.15. I dette tidsrum afholder underviserne det daglige morgenmøde på lærerværelset, hvilket betyder at eleverne i ro og mag kan finde sig til rette i deres klasselokaler. Dette tidsrum bruger eleverne måske på at sidde med deres computer, en bog, et puslespil eller strikketøj. Måske mødes de med deres kammerater i et af Basens ungemiljøer, laver sig en kop te i kantinen eller nyder roen i et af Basens stillerum, inden dagen går i gang.

Kl. 8.15 mødes eleverne af deres undervisere, der ønsker dem godmorgen og følger dem ind i klasserne. De første 15 minutter af undervisningen er der morgenmøde, hvor eleverne forberedes på dagens program, eventuelle ændringer dertil og man har mulighed for at fortælle om, hvordan ens morgen er forløbet.

Færre elever og flere undervisere

På Basen har eleverne mulighed for at tage de samme fag, som man har i den ordinære folkeskole. I modsætning til den ordinære folkeskole, er der på Basen færre elever i klasserne og flere undervisere i hver klasse ad gangen. Dette betyder at den enkelte elev kan få lige netop den hjælp, støtte og undervisning, som hun/han har behov for.

Hver lektion er af 45 minutters varighed, og mellem de forskellige lektioner har eleverne en pause. I pauserne tilbydes eleverne forskellige aktiviteter, f.eks. en gåtur, et måltid, at spille et spil, forskellige kreative aktiviteter, boldspil, puslespil og lignende. Der er også plads til at man kan tage en pause, hvor man får lov at være alene på sin plads i klassen, og bruge lidt tid på sin telefon eller computer, lægge et puslespil, læse i en bog eller lave noget andet, hvis man har behov for det. Al undervisning og pauser tilpasses den enkelte elevs behov.

Sociale aktiviteter og arrangementer

På Basen Nord vægter vi det sociale sammenhold meget højt, og vi øver det at være sociale sammen. Det gør vi bl.a. ved at tage på ture ud af huset eller ved at holde overnatnings- eller gamer-arrangementer, pizzaaftener og lignende aktiviteter på skolen.

Hvad er dagbehandling?

Dagbehandling er for børn og unge med særlige behov, hvis udfordringer betyder at de ikke kan indgå i almenskolen. Det er en foranstaltning under Servicelovens §52, hvorfor visitation til Basen foregår via sagsbehandleren.

Et dagbehandlingstilbud som Basen følger de almindelige bestemmelser i Folkeskoleloven i forhold til antal undervisningstimer, hvad eleverne skal undervises i mv., dog under individuel hensynstagen til den enkelte elev. Eleverne bliver altså undervist i fag som dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk, fysik/kemi, naturfag osv. af uddannede linjefagslærere sideløbende med behandlingsindsatsen. Ligesom i den almene folkeskole har eleverne på Basen også mulighed for at gå til eksamen i FP9 og FP10.

Et dagbehandlingstilbud er ikke en specialskole

Basen er et skole- og dagbehandlingstilbud med både undervisning, special- og socialpædagogisk støtte for sårbare og udsatte børn og unge, med vanskeligheder indenfor bl.a. autisme, angst, depression, OCD, spiseforstyrrelser, skolevægring og lignende vanskeligheder.

Dagbehandling handler bl.a. om at hjælpe eleverne til at udvikle strategier til at håndtere deres individuelle udfordringer, i et tempo som er tilpasset den enkelte. Dette kan f.eks. indebære at eleven hjælpes til at udvikle strategier til at kunne indgå i sociale fællesskaber, til at håndtere udfordringer relateret til en specifik forstyrrelse eller diagnose eller at komme tilbage til en hverdag hvor man fungerer i skolen.

Vi har psykologer på alle vores afdelinger, men behandlingen skal ikke forstås som et terapeutisk forløb. Behandlingen indgår som en del af hverdagen på Basen: som en del af undervisningen, pauserne, de sociale aktiviteter, den understøttede undervisning, i samtalerne ved siden af undervisningen osv.

Du kan læse mere om hvordan en skoledag på Basen kan se ud, her på siden.

Er Basen en privat skole?

Basen er organiseret som en selvejende fond, og er ikke en kommunal skole/dagbehandlingsinstitution. Vi samarbejder med mere end 25 kommuner, heriblandt Københavns kommune, Frederiksberg, Gentofte, Hørsholm, Rudersdal, Furesø og mange flere, og er således kvalitetsgodkendt til at drive skole/dagbehandling.

Kan jeg selv indmelde mit barn på Basen, ligesom på en anden privat skole?

Nej, det kan man desværre ikke. Som forældre er man altid meget velkommen til at komme på besøg og se om Basen kunne være en god mulighed for ens barn. Efterfølgende skal visitationen varetages af den kommune man bor i. Det kan være såvel sagsbehandleren fra Socialforvaltningen eller skolepsykologen fra PPR i den kommune man bor i (fra 0.-10. klasse) eller UU-vejlederen hvis det er vores særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse man ønsker optagelse på.

Skal man selv betale noget?

Vi oplever ikke at forældre skal betale for deres barns skolegang på Basen. Lovgrundlaget for skole/dagbehandling er Folkeskoleloven ift. undervisning på skoleområdet – i henhold til folkeskolelovens § 20, stk. 5 samt Serviceloven ift. behandlingsindsatsen, § 52, stk. 3. Kommunen kan i særlige tilfælde pålægge forældrene en mindre egenbetaling.

Mit barn er nervøs for, at de elever der er på Basen har mange problemer og udfordringer?

Basens elever er alle normaltbegavede. De fleste af eleverne har gode kognitive evner, og størstedelen får en rigtig god afgangsprøve efter 9. eller 10. klasse. Eleverne har alle tidligere gået i den almene folkeskole/privatskole. På Basen har vi et trygt miljø med meget færre elever og mange flere voksne, samt rigtig gode rammer – men ligner derudover enhver anden skole.

Jeg ved ikke om det er skole/dagbehandling, specialskole eller et helt 3. tilbud der vil være det rigtige for mit barn. Hvad kan jeg gøre ved det?

Basen er i lighed med andre skole- og dagbehandlingstilbud en dyr foranstaltning for kommunen. Med andre ord vil dit barn ikke blive indskrevet, hvis ikke han/hun har det behov. For at finde ud af om vores skole- og dagbehandling er det rette tilbud for dit barn, er I altid velkomne til at komme og besøge os, og få en uforpligtende samtale med os omkring det du står i. Måske kan vi guide og vejlede dig om andre tilbud, hvis ikke Basen er det rigtige for dit barn.

Mød Basen Nords personale

Mette Munkholm Madsen
Mette Munkholm MadsenAfdelingsleder STU
+45 7174 2575
mma@basen.dk
Lisa Højer Larsen
Lisa Højer LarsenSekretær
+45 7174 6767
lla@basen.dk
Nils Deichmann
Nils DeichmannSouschef
+45 5224 2136
nde@basen.dk
Philip Jonsson
Philip JonssonSouschef
+45 3148 3233
pjo@basen.dk
Christina Holte Nielsen
Christina Holte NielsenSouschef (barsel)
+45 7174 8178
cni@basen.dk
Sanne Koblauch
Sanne KoblauchBehandler/underviser
+45 2513 9414
sko@basen.dk
Lisbeth Rathsach
Lisbeth Rathsach Behandler/underviser
+45 2856 6970
lra@basen.dk
Kræn Meier
Kræn MeierBehandler/Underviser
+45 2230 9699
kme@basen.dk
Katrine Pape
Katrine PapeBehandler/underviser
+45 9152 6767
kpa@basen.dk
Seham Hammouti
Seham HammoutiBehandler/underviser
+45 2191 7513
sha@basen.dk
Nikolaj Løvendahl Iversen
Nikolaj Løvendahl IversenBehandler/Underviser
+45 4292 7523
niv@basen.dk
Thomas Moltsen
Thomas MoltsenBehandler/Underviser
+45 7174 9981
tmo@basen.dk
Susanne Bjørndal Olsen
Susanne Bjørndal OlsenBehandler/underviser
+45 7174 8154
sol@basen.dk
Steen Mathiesen
Steen MathiesenBehandler/Underviser
+45 5219 8168
sma@basen.dk
Iben Møller Elskær
Iben Møller ElskærUnderviser/behandler
+45 7174 6670
iel@basen.dk
Shardi Angelina Bazeghi
Shardi Angelina BazeghiBehandler/Underviser
+45 2093 1416
sba@basen.dk
Mikkel Kølkær
Mikkel KølkærUnderviser
mko@basen.dk
Nanna Quvang Hoffmeyer
Nanna Quvang HoffmeyerUnderviser/behandler
+45 7174 9949
nho@basen.dk
Ane Wybrandt
Ane WybrandtUnderviser/behandler
+45 2623 9851
awy@basen.dk
Janne Schandorff Andersen
Janne Schandorff AndersenUnderviser/behandler
+45 9390 0113
jan@basen.dk
Charlotte Austad
Charlotte AustadUnderviser/behandler
+45 7174 1185
cau@basen.dk
Anders Krey
Anders KreyBehandler/Underviser
+45 2444 2673
akr@basen.dk
Mette Yde Andersen
Mette Yde AndersenKok/Underviser
+45 2255 0058
man@basen.dk
Mads Damsgaard
Mads DamsgaardUnderviser
+45 2193 6281
mda@basen.dk
Pernille Kofod Løvenhøj
Pernille Kofod LøvenhøjFamiliebehandler
+45 7174 2374
pkl@basen.dk
Kristine Rask Sonne
Kristine Rask SonnePsykolog
+45 7174 9344
krs@basen.dk
Maria Scott Bredgaard
Maria Scott BredgaardSocialrådgiver
+45 7174 9601
msb@basen.dk
Josephine Björgheim
Josephine BjörgheimPsykolog (barsel)
+45 9380 0392
jwu@basen.dk

Basens ledelse

Mette Tellerup Larsen
Mette Tellerup LarsenDirektør
+45 2730 4982
mette@basen.dk
Jacob Guldager Søe
Jacob Guldager SøeVicedirektør
+45 2689 6767
jgu@basen.dk
Brian Olsen
Brian OlsenØkonomichef
+45 2121 2133
bro@basen.dk

Kontakt Basen Nord

Du er velkommen til at kontakte os med alle spørgsmål. 

  Basen Nord

  Søndervangen 51
  3460 Birkerød

  Tel.: +45 7174 6767
  Mail: info@basen.dk

  Find vej til Basen Nord